THE TEAM

A Worldwide team of Professionals govern the endeavours of Histare.


Simran Wahi Vadehra


Akhil Vadehra


Brig Chukerbuti


Dr. Rikimi MADHUKAILLYA


Radhika Bhattacharyya Shah


Arunima Sanyal


Jitendra Thorat


Reema Vadehra Vijh


Shveta Vadehra Mehta


Rohan Chopra


Drakshi Chopra


Abhishek Sharma


Sagar Verma


Vivek Sharma


SANJAI SETH